Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden - insiderinformation

ProstaLund bjuder in landets urologer och urologsjuksköterskor till produktlansering

Juni 25, 2020

ProstaLund bjuder in samtliga Sveriges verksamma läkare och sjuksköterskor inom urologi till lanseringsmöte i oktober.

I veckan hälsas alla urologer och sjuksköterskor verksamma inom urologi i Sverige välkomna till ett lanseringsmöte av en ny produkt som kommer att vara till nytta för såväl patienter som urologiska vårdgivare. Mötet kommer att gå av stapeln den 2 oktober i år i Lund och den urologiska professionen och andra intresserade som inte har möjlighet att närvara på plats kan följa lanserings-sessionen online.

 

VD Hans Östlund kommenterar: ”Det känns mycket roligt att vi inom kort ska sjösätta en ny urologisk produkt på marknaden. I spåren av Covid-19 fick vi en möjlighet att snabba på utvecklingsarbetet av detta nya spännande verktyg som på många sätt kan bidra till en bättre urologisk vård och vara till gagn för väldigt många patienter. Användningsområdena är flera och marknaden är gigantisk.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Juni 18, 2020

ProstaLund AB (”ProstaLund”) offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission om upp till 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Memorandumet finns tillgängligt på ProstaLund (www.prostalund.se) och Västra Hamnen Corporate Finance (www.vhcorp.se) respektive hemsidor. Även anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på ovanstående hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

 

Teckningsperioden löper från den 22 juni till 3 juli 2020 och handel med uniträtter sker under perioden 22 juni till 1 juli 2020. Handel med BTU sker fr.o.m. den 22 juni 2020 och fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket planeras ske omkring den 15 juli 2020.

 

Teckningskursen i företrädesemissionen är fastställd till 1,50 SEK per Unit. En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5–7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

 

Företrädesemissionen är säkerställd till drygt 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLunds CoreTherm® passerar första milstolpen på vägen genom ”Nye Metoder” i Norge

Juni 1, 2020

”Nye Metoder” i Norge har beslutat att ta CoreTherm® till nästa process fas och vi är ett steg närmare ett beslut om att kunna få CoreTherm® infört i den offentliga vården.

«Nye metoder» är ett system i Norge baserat på ett tätt samarbete mellan «spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet.» En central uppgift för «Nye Metoder» är att utvärdera effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet för nya behandlingar och samtidigt jämföra med befintliga. Utvärderingarna utgör en viktig del i kunskapsunderlaget för beslut om eventuellt införande eller utfasning av metoder i den offentliga vården i Norge.

ProstaLund gav ett ”Förslag” till ”Nye Metoder” om bolagets vidareutvecklade mikrovågsbehandling, CoreTherm®, för godartad prostataförstoring (BPH). Den första fasen, där ”förslaget” varit på remiss och olika instanser har fått komma med inspel, är nu avklarad och ”Bestillerforum” hos ”Nye Metoder” fann CoreTherm® intressant och har beslutat att ge Folkhelseinstituttet i uppdrag att utvärdera metoden med fokus på effekt och säkerhet samt jämföra med kirurgisk behandling (TUR-P, hyvling). ”Nye Metoder” kommer som avslutande del i processen besluta om CoreTherm® kan införas i den offentliga vården eller ej.

Idag erbjuds CoreTherm®-behandlingar på en urologisk klinik i Norge, privata Colosseum Mann i Oslo. De behandlar patienter som betalar privat samt de med sjukvårdsförsäkringar. Alla patienter som endast omfattas av den offentliga sjukvården, vilket är den stora massan, och som inte kan eller vill betala för sin behandling, är hänvisade till den offentliga vården. Den offentliga vården i Norge opererar årligen drygt 3.000 BPH-patienter med hyvling (TUR-P). (Samma siffra för Sverige var 4.144 st 2018)

VD Hans Östlund kommenterar: ”Vi vet att det finns ett stort intresse för vår metod i Norge men för att det ska vara aktuellt med någon bredare användning av CoreTherm® i den offentliga vården är ett ”grönt ljus” från ”Nye Metoder” en mycket viktig pusselbit att få på plats. Jag är därför mycket glad för att CoreTherm® nu passerat den i mitt tycke svåraste milstolpen i processen där bland andra de norska urologerna fått säga sitt och vi ser fram emot att bistå Folkhelseinstituttet för att om möjligt förenkla och påskynda deras arbete att ta fram ett beslutsunderlag.”

ProstaLund erbjuder Sveriges regioner hjälp med vårdskulden till männen med godartad prostataförstoring efter Covid-19

Maj 28, 2020

I ett nytt förslag till landets regioner, erbjuder ProstaLund en lösning för att betala av delar av den vårdskuld som pandemin medför. Med behandlingar utförda av erfarna privata urologer utanför regionernas egna sjukhus, vill ProstaLund nu bistå regionerna i att bota herrarna med godartad prostataförstoring.


Att regionerna i denna kristid omprioriterat sin verksamhet och har återhållsamhet för den planerade vården på sjukhusen är fullt förståeligt. Även om beslutet är riktigt så medför det tyvärr, för de som drabbas av inställda operationer/behandlingar, att lidandet förlängs och att sjukvården belastas av andra komplikationer till följd av att ingreppen blir fördröjda. Senaste månaden har det bland annat skrivits om ”Gigantisk vårdskuld väntar regionerna”1 och ”Patienter klagar på uppskjuten vård”2.


Uppskjuten vård för en patient med godartad prostataförstoring (BPH3), kan många gånger tyvärr vara ett elände. Herrarna riskerar multipla komplikationer under väntetiden; urinretention, kateterstopp, infektioner, stenbildning i urinblåsan, blödningar i urinvägarna, blodförgiftning mm. Komplikationerna kräver i sin tur stort engagemang från akutsjukvård och primärvård när de uppkommer, dyrt för landstinget och mer lidande för patienterna.


För att bistå.... Läs hela pressmeddelandet via länken nedan!

Ny rapport: Långtidsuppföljning efter behandlingar med CoreTherm® Concept vid godartad prostataförstoring

Maj 19, 2020

www.prostataekonomi.se presenterar idag dr Sonny Schelin en ny långtidsuppföljning av patienter som åren 2012-2015 behandlades med ProstaLunds metod CoreTherm® Concept vid Specialistläkargruppen i Kalmar.

Dr Sonny Schelin presenterar idag en rapport, bland annat bestående av ett kvalitetsarbete i Region Kalmar med genomgång av CoreTherm® Concept-behandlingar utförda vid Specialistläkargruppen i Kalmar 2012-2015. Totalt behandlades 287 patienter med godartad prostataförstoring med ProstaLunds metod.

I rapporten som kan läsas i sin helhet på www.prostataekonomi.se drar Dr Schelin slutsatsen att efter 6 års uppföljning av CoreTherm® Concept-behandlingar kan 90% av patienterna med symtomgivande godartad prostataförstoring, både med och utan kateter, botas med en smärtfri, poliklinisk, minimalinvasiv värmebehandling.

Verksamhetschefen på Kirurgkliniken, Länssjukhuset Kalmar, dr Fredrik Stenmark, har kommenterat rapporten varifrån följande är saxat:  ”Värmebehandling med mikrovågsteknik frigör resurser (narkospersonal och vårdplatser) och är att föredra hos äldre patienter och vid kraftigt förstorad prostata. När coronapandemin är över och BPH-patienterna åter ska omhändertas på ett adekvat sätt, bör CoreTherm användas mer.”

VD Hans Östlund kommenterar: ”I studie efter studie och uppföljning uppvisar CoreTherm® Concept mycket solida resultat och allt fler har den senaste tiden fått upp ögonen för att vår metod kan lösa en stor del av de utmaningar som svensk vård har när det gäller att ta hand om männen med godartad prostataförstoring. Professor Per-Anders Abrahamssons engagemang för att rikta strålkastarna mot de undanträngda BPH-patienterna vid föreläsningar, i debattartiklar och nu på www.prostataekonomi.se, är något vi är mycket glada för och till fullo supporterar.”

NY CoreTherm-studie publicerad

Maj 14, 2020

I tidskriften Scandinavian Journal of Urology publicerades igår en ny vetenskaplig studie om CoreTherm®, ProstaLunds behandlingsmetod vid godartad prostataförstoring. Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg presenterar sin studie som har titeln: ”Prostate volume and age are predictors of energy delivery using the CoreTherm Concept in patients with LUTS/BPO: a study on thermal dose”[1]

Syftet med studien var att utvärdera om det finns vetenskapliga bevis för att använda levererad energimängd som alternativ slutpunkt (sekundär endpoint) vid behandlingar med CoreTherm Concept. Huvudförfattare till forskningsrapporten är Dr Fredrik Stenmark, Sahlgrenska akademin i Göteborg, även verksam vid Länssjukhuset i Kalmar.

I studien har data från 283 konsekutiva behandlingar med CoreTherm Concept utvärderats, samtliga utförda på en och samma öppenvårdsmottagning. Vid sidan om den primära frågeställningen konstaterar studieförfattarna att responder rate, andelen med fullgott resultat, uppgick till 87 %. Samtidigt förefaller inga allvarliga biverkningar ha inträffat utifrån journalerna.

Studien visar att det vid ”optimala” behandlingar finns en stark korrelation mellan såväl prostatastorlek som ålder och hur mycket energi som levererats under en behandling. Författarna rekommenderar därför att man före behandling ska beräkna lämplig energimängd som bör användas för att uppnå optimalt behandlingsresultat, så kallad ”sekundär endpoint”.

VD Hans Östlund kommenterar: ”Det är både viktigt och glädjande att akademin fortsätter att studera vår metod. Given energimängd används sedan många år tillbaka som alternativ behandlingsslutpunkt vid vår behandling och det känns därför mycket bra att det nu finns ett mycket starkt vetenskapligt stöd för att fortsätta med denna rekommendation. I tillägg är det mycket glädjande men inte överraskande, att CoreTherm® Concept fortsätter att leverera en så effektiv behandling till herrarna med godartad prostataförstoring samtidigt som riskerna för komplikationer är låg.”

 

[1] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21681805.2020.1763454

1 / 21

Please reload

ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption

Juli 7, 2020

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ProstaLunds aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 10 juni 2020.  Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Bolagets styrelse har därför beslutat om att utnyttja den övertilldelningsoption som ger styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 500 000 units, motsvarande 2,25 MSEK, till samma villkor som i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsoptionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget totalt cirka 14,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Teckningstiden för ProstaLunds nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 3 juli 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 50,9 MSEK, motsvarande 418%.

 

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. En unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie TO1. I Företrädesemissionen emitteras 8 131 362 units vilka innehåller totalt 8 131 362 aktier samt 8 131 362 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021 till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.

 

Styrelsen har vidare beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen och därmed, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat emittera ytterligare 1 500 000 units, innehållandes 1 500 000 aktier samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO1 till samma villkor som i Företrädesemissionen. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av Bolagets aktier. Styrelsen har beslutat om tilldelning och eventuell tilldelning kommer meddelas aktuella tecknare. Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget ytterligare 2,25 MSEK. Emissionen inklusive Övertilldelningsoptionen medför en total utspädning av antalet aktier om ca 23 procent.

 

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar aktiekapitalet i ProstaLund med 9 631 362 SEK till 42 156 813 SEK. Det totala antalet aktier i ProstaLund ökar till 42 156 813. Betalda tecknade units (”BTU”) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PLUN  BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier av samt teckningsoptioner av serie TO1. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juli kl. 20:40 CET.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund uppdaterar sina finansiella mål

Juni 17, 2020

Till följd av de begränsningar som Covid-19 medfört inom sjukvården och för ProstaLunds primära patientgrupper, har Bolaget beslutat att anta nya målsättningar avseende sålda behandlingar för 2020 och 2021 enligt nedan. ProstaLunds tidigare försäljningsmål för 2020 var 1 500 behandlingar. Detta mål kvarstår på årsbasis så snart sjukvården återgått till en mer normaliserad verksamhet. Därefter är målsättningen att växa 20 % på årsbasis. Under det första kvartalet 2020 såldes 336 behandlingar, en ökning med drygt 70% jämfört med första kvartalet 2019.

 

Uppdaterade målsättningar:

 

• 2020 - 700 sålda behandlingar.

• 2021 - 1 500 sålda behandlingar.

 

Om ovanstående målsättningar uppfylls kommer Bolaget att uppvisa positivt kassaflöde i slutet av år 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juni kl. 18:00 CET.

ProstaLund beslutar om emission -80 % garanterad då samtliga storägare, styrelse och ledning tecknar

Juni 10, 2020

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) för att säkra bolagets finansiella ställning.

 

” Vår positiva utveckling har påverkats negativt av corona-pandemin där sjukvården tvingats fokusera på annan verksamhet än att behandla BPH patienter. Det är fantastisk att känna stödet från våra största ägare, styrelse och ledning som alla fullt ut deltar och i vissa fall övertecknar, i denna emission. Våra utlovade mål kvarstår, så fort allt återgår till det normala”, säger Hans Östlund, VD för ProstaLund.

 

Företrädesemissionen som beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 har avstämningsdag den 17 juni 2020 och teckningsperioden kommer att pågå mellan den 22 juni och 3 juli 2020.

Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti och teckningsåtaganden motsvarande ca 80% av Företrädesemissionen fördelat på teckningsåtaganden om ca. 6,3 miljoner kronor och garantiåtagande om 3,5 miljoner kronor.

 

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5-7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

 

Vid stort intresse för teckning utan stöd av uniträtter äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av ytterligare maximalt 1 500 000 Units via övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”).

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer 8 131 263 Units att emitteras vilket innebär att antalet aktier Bolaget ökar från 32 525 451 till 40 656 714 samt att 8 131 263 teckningsoptioner TO1 emitteras vilket medför att antalet aktier i Bolaget kan komma att öka till 48 787 977 vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. För det fall styrelsen beslutar om utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan ytterligare 1 500 000 aktier och 1 500 000 teckningsoptioner komma att emitteras vilket kan leda till ett maximalt antal aktier, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgående till 51 787 977 aktier.

 

”Med den nya strategin 2018 med 100% fokus på Norden har bolaget utvecklats och försäljningstillväxten varit stark de senaste kvartalen. Helt i enlighet med vad vi utlovade för ett år sedan. En större acceptans bland urologerna, ökad efterfrågan hos befintliga CoreTherm-användare och nya kliniker som kunder har under årets första kvartal visat tydligt vart vi är på väg”, fortsätter Hans Östlund, VD för ProstaLund.

 

Övrig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det Informationsmemorandum som beräknas publiceras omkring den 18 juni 2020.


I samband med emissionen ovan har Bolaget beslutat att flytta rapportdag för andra kvartalet till fredagen den 21 augusti.

 

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni kl. 23.20 CET.

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Maj 7, 2020

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-mars 2020, som publicerades kl. 12:30 2020-05-07.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen: 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl 12:30 CET.

Statusuppdatering med anledning av Coronaviruset

Mars 20, 2020

Året har inletts mycket bra och med en stark start under januari och februari. Nu har vi under de senaste veckorna fått indikationer på att Corona-viruset troligen kommer att ha inverkan på vår försäljning framöver.


ProstaLunds försäljning av CoreTherm-relaterade produkter fortsatte att utvecklas starkt under januari och februari. Den fina utvecklingen i början av året gör att vårt estimat för första kvartalet indikerar en omsättningsökning på 20–25% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Detta trots att vi under de senaste veckorna har fått indikationer på att Corona-pandemin, åtminstone på kort sikt, förefaller få inverkan på vår försäljning framöver.


Coronaviruset har medfört att kunder som i dagsläget fortsätter att bota sina patienter med hjälp av CoreTherm rapporterar om att en del patienter avbokar sina behandlingar då många av dessa tillhör riskgrupper och är oroliga för viruset. Andra kunder har flaggat för att patienter med godartade tillstånd för stunden är nedprioriterade varför planerade CoreTherm-behandlingar blir uppskjutna till dess att läget bättre kan bedömas. Några av dessa tror att behovet av CoreTherm kommer att vara än större i ett senare skede med anledning av att vår metod inte kräver vårdplatser efter behandlingen.


Vi har också sett att möten och kongresser inom vårt verksamhetsområde ställs in och/eller skjuts på framtiden. Vilka konsekvenser Corona-viruset och de beslut som tas med hänsyn till detta kommer att få är svårbedömt i nuläget, eftersom det till stor del bottnar i faktorer utanför vår kontroll. Verksamheten fortsätter i övrigt enligt plan. Bolaget har i dagsläget en god likviditet trots det förs det initiala diskussioner med ex, hyresvärd, leverantörer med flera för att skjuta på betalningar till dess att vi fått en bättre överblick av den uppkomna situationen. Så snart vården och BPH-patienterna själva till fullo är redo att starta upp igen med CoreTherm-behandlingar står Bolaget redo att leverera till samtliga kliniker.​

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Oktober 24, 2019

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-september 2019, som publicerades kl. 08:30 2019-10-24.


Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:


”Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08:30 CET.”

Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission

September 22, 2019

ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning.

 

ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen.

 

”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för ProstaLund AB.

 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna.

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 22 september 2019 kl. 21:50.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 4

Please reload

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.