Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden - insiderinformation

Godartad prostataförstoring: Dags att öppna ögonen för CoreTherm

Oktober 21, 2019

I tidningen Medicinsk Access och systertidningen Min Medicin som kommer ut idag skriver Professor e.m. Per-Anders Abrahamsson att det är dags att öppna ögonen för TUMT.

 

TUMT är den medicinska benämningen på metoden som är basen i CoreTherm värmebehandling. I artikeln med rubriken ”Dags att öppna ögonen för TUMT” skriver Professor e.m Per-Anders Abrahamsson att ”Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) är en metod som kan eliminera köerna till behandling av BPH, frigöra resurser och avsevärt reducera kostnaderna.”

 

Abrahamsson belyser att CoreTherm inte blockerar tid på operationsavdelningen, att behandlingen inte kräver narkospersonal och att övernattning efter behandling inte är nödvändigt. Vidare tar han upp problematiken med de långa köerna till operation.

 

Professor Abrahamsson avslutar sin artikel med en fråga till ansvariga för svensk urologisjukvård: ”Det är förvånande att köerna till BPH-behandling tillåts existera och t.o.m. växa när det finns en evidensbaserad metod som kan lösa problemet, till patienternas och sjukvårdens fromma. Beror uppgivenheten inför kö-eländet på bristande kunskaper om TUMT eller finns det andra skäl att bibehålla köerna?”

 

Hans Östlund kommenterar: ”Det är med stor glädje jag idag läser att en framstående svensk urolog som Professor Per-Anders Abrahamsson tar bladet från munnen och ifrågasätter hur den stora gruppen av män med godartad prostataförstoring i Sverige under lång tid nedprioriterats. Det är oerhört roligt att värmebehandling med CoreTherm lyfts fram som den kostnadseffektiva lösning som kan eliminera kö-eländet. Vi kan inte vara mer eniga: Det är synnerligen hög tid att öppna ögonen för CoreTherm till gagn för alla män med godartad prostataförstoring.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Urologidagarna 2019: CoreTherm bör erbjudas fler!

Oktober 4, 2019

Under gårdagens symposium ”Framtidens BPH-vård” under de nationella Urologidagarna i Västerås, föreslog föreläsarna Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, Malmö, och dr Fredrik Stenmark, Kalmar, att CoreTherm är en bra lösning för att fler BPH-patienter ska kunna botas.

 

Per-Anders Abrahamsson inledde symposiet ”Framtidens BPH-vård” med att peka på hur BPH-patienterna under lång tid har trängts undan i Sverige. Antalet botande behandlingar har under drygt 30 år stadigt minskat samtidigt som köerna har ökat. Han påpekade vidare att många fler idag är hänvisade till läkemedel och katetrar och den höga kostnad som detta medför. Han pekade också på att SBU redan 2011 föreslog att minimalinvasiva åtgärder skulle kunna användas i ett tidigare skede till BPH-patienterna. Professor Abrahamsson avslutade sin session med att föreslå att CoreTherm är en lösning för att ge fler BPH-patienterna aktiv vård och refererade bland annat till Professor Anders Mattiassons studie där CoreTherm sågs som en sannolikt bättre åtgärd än den traditionella operationen.

 

Verksamhetschefen vid Urologienheten vid Länssjukhuset i Kalmar, dr Fredrik Stenmark, visade sedan hur BPH-vården fungerar i Kalmar. I ett nationellt perspektiv ligger Region Kalmar i topp både vad gäller antal BPH-patienter som får tillgång till vård såväl som antalet botande behandlingar per capita. Stenmarks förklaring till detta är att CoreTherm används i betydligt större utsträckning än i andra delar av landet. Vidare berättade han om de stora metodförbättringar som har skett med CoreTherm över tiden. I Kalmar får patienterna information om och möjlighet att välja CoreTherm eller traditionell operation men operationen blir sällan aktuell eftersom väntetiderna där är långa.

 

Hans Östlund kommenterar: ”Det är ett mycket stort och glädjande genombrott att CoreTherm, på Sveriges viktigaste urologimöte, lyfts fram som en utmärkt resurseffektiv lösning på de utmaningar som den svenska BPH-vården brottas med. När fler kliniker följer Per-Anders Abrahamssons och Fredrik Stenmarks förslag om ökat antal CoreTherm-behandlingar kommer fler BPH-patienter att bli hjälpta.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Urologidagarna 2019: CoreTherm Concept leder till mycket goda resultat och få biverkningar

Oktober 3, 2019

På sessionen ”Behandling av BPH” under Urologidagarna, presenterade dr Vedran Azinovic en studie omfattande 197 män som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Han konstaterade att behandling med CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar.

 

Dr Vedran Azinovic från Urologenheten, Länssjukhuset i Kalmar, presenterade igår under Urologidagarna i Västerås resultaten från en retrospektiv studie av 197 patienter som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Av de 197 patienterna som studerats hade 140 måttliga till svåra vattenkastningsbesvär enligt symtomutvärdering. Övriga 57 hade använt kateter i någon form för att tömma sin urinblåsa.

 

Vid uppföljningen tre månader efter CoreTherm-behandling bedömdes 91 % av patienterna vara ”responders” på behandlingen efter strikta kriterier och dessutom hade man lyckats kateterbefria 44 av de 57 som hade behov av detta innan behandlingen.

 

Slutsatsen av studien är att CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar. Behandlingen utförs på en urologisk öppenvårdsmottagning och kräver varken inneliggande vård eller resurser på en operationsavdelning. Metoden kan med fördel användas på både patienter med måttliga till svåra obstruktiva vattenkastningsbesvär och kateterbärare.

 

Hans Östlund kommenterar: ”De resultat dr Azinovic presenterar för CoreTherm stämmer väl överens med de data vi har sett tidigare att CoreTherm är en mycket effektiv behandling. På samma session ”Behandling av BPH” presenterades även data från alternativa metoder. Det framgick mycket tydligt att det egentligen bara finns en metod som effektmässigt, biverkningsmässigt och inte minst resursmässigt kan lösa de utmaningar svensk urologi har med vården av BPH-patienter och det är CoreTherm.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Stora regionala skillnader i BPH-vården

September 24, 2019

Socialstyrelsen publicerade i förra veckan officiell statistik om operationer i öppen respektive sluten vård i Sverige 2018.1 För BPH-patienter föreligger extrema regionala skillnader vad gäller sannolikhet att erbjudas botande behandling. En äldre man i Kalmar har 3.5 ggr så stor chans att bli botad från sina besvär jämfört med en man boende i Uppsala eller Halland.


Godartad prostataförstoring med avflödeshinder, benign prostatahyperplasi (BPH), är en folksjukdom som drabbar äldre män och kostar sjukvården miljarder varje år. Vanligast och mest besvärande symtom brukar vara trängningar och ett stort behov av att gå på toaletten i tid och otid, inte minst nattetid, vilket har stor inverkan på livskvaliteten. BPH kan också innebära svårigheter att komma igång med att kissa, svag stråle, avbrott i strålen och besvär av efterdropp. Benämningen “godartad prostataförstoring” är till viss del vilseledande då det är ett besvärligt tillstånd där även mildare symptom skapar obehag och innebär för många en betydande försämring av livskvaliteten.


400 000 män i Sverige uppskattas ha symtom av BPH och nästan 200 000 av dessa försökte någon gång under 2018 lindra sina besvär med hjälp av läkemedel. Uppskattningsvis 80 000 svenska män behöver tömma urinblåsan med hjälp av katetrar. BPH kan botas med t ex traditionell kirurgi eller mindre invasiva åtgärder som värmebehandling med CoreTherm. Det totala antalet botande behandlingar har, trots att antalet äldre män samtidigt har ökat kraftigt i Sverige, minskat under hela 2000-talet....

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Ökat antal värmebehandlade BPH-patienter i Sverige 2018

September 18, 2019

Socialstyrelsen publicerar idag officiell statistik om operationer i öppen respektive sluten vård i Sverige 2018.1 410 transuretrala mikrovågsterapier (KED72) utfördes under 2018, en ökning från 393 året innan.


Det totala antalet resektioner och andra avflödesfrämjande ingrepp (KED) för BPH-patienter i Sverige uppgick till 5 163 st under 2018 vilket är en minskning med nästan 200 från året innan. Transuretrala mikrovågsbehandlingar (TUMT, CoreTherm) var efter TURP (hyvling) den vanligaste åtgärden och ökade något under 2018 jämfört med året innan. 410 st motsvarande knappt 8 % av ingreppen som utfördes var TUMT.


Hans Östlund, VD ProstaLund, kommenterar: ”Det är uppenbart att patienterna med godartad prostataförstoring trängs undan i svensk sjukvård. Man erbjuder patienterna läkemedel, 195 000 män hämtade ut BPH-specifika läkemedel under 2018, men dessa ger inte sällan biverkningar som t ex impotens. En liten bråkdel av patienterna lyckas komma igenom nålsögat och erbjuds en botande behandling men där är väntetiden oftast lång, fler än 2 000 män i kö för operation/åtgärd i juli 2019. Såväl väntetid som operation i narkos är långt ifrån alltid komplikationsfria. Att fler blir botade med CoreTherm är glädjande men svensk sjukvård skulle kunna hjälpa så många fler om detta tillstånd prioriterades. Vår effektiva behandling i lokalbedövning, som inte tar mer än ca 10 minuter att utföra, skulle kunna bidra till förhöjd livskvalitet för många av de äldre drabbade herrarna.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Värmebehandling med CoreTherm botar lidande! Drygt 50 män från hela landet behandlas i Kalmar i september!

September 16, 2019

ProstaLunds CoreTherm värmebehandling uppmärksammas i dagens Barometern - Oskarshamnstidningen i artikel med rubriken ”Värmebehandling botar lidande”1. ”Det sa bokstavligen pang i telefonerna.”


I dagens Barometern – Oskarshamnstidningen uppmärksammas CoreTherm värmebehandling av godartad prostataförstoring. Journalisten Mats Andersson har intervjuat urologen Sonny Schelin, verksam både på länssjukhuset i Kalmar och på Specialistläkargruppen i Kalmar och i artikeln står bland annat följande att läsa:


”- De flesta som drabbas tror att det fortfarande är ett kirurgiskt ingrepp, en hyvling av prostatan, som är den behandling som finns. Men faktum är att om man behandlar med CoreTherm, värmebehandling, blir de allra flesta, runt 90 procent, helt friska.”


”- För några månader sedan skrev Senioren...om en man som behandlats här. Han berättade om behandlingen och om hur nöjd han var. Dagarna efteråt sa det bokstavligen pang i telefonerna här. Nu i september har vi, det är flera läkare här som utför behandlingen, behandlat minst 50 patienter från hela landet och telefonen den fortsätter att ringa.”...

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 19

Please reload

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Oktober 24, 2019

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-september 2019, som publicerades kl. 08:30 2019-10-24.


Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:


”Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08:30 CET.”

Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission

September 22, 2019

ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning.

 

ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen.

 

”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för ProstaLund AB.

 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna.

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 22 september 2019 kl. 21:50.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund genomför företrädesemission om cirka 25,7 MSEK

April 16, 2019

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) föreslår en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslut om företrädesemissionen väntas fattas vid årsstämman som hålls den 17 maj 2019 och till vilken kallelse offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

CoreTherm växer i Danmark

Mars 19, 2019

 

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Friklinikken i Grindsted på Jylland som innebär uppstart av CoreTherm-behandlingar under maj månad i år.


I Danmark finns sedan tidigare två kliniker som utför CoreTherm-behandlingar, en i Köpenhamn och en på Fyn. Friklinikken, vid Grindsteds sjukhus, är en del av den offentliga sjukvården inom Region Syddanmark, har idag bestämt sig för att starta upp CoreTherm-verksamhet. Friklinikken blir därför senare i vår den tredje danska kliniken men den första på Jylland som kommer att utföra CoreTherm-behandlingar i vårt grannland...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund ingår samarbetsavtal med Navamedic

Januari 23, 2019

 

ProstaLund och Navamedic har tecknat ett treårigt samarbetsavtal gällande marknadsföringen av Gepan Instill i norden.
Avtalet mellan ProstaLund och Navamedic innebär att Gepan Instill kommer att marknadsföras gemensamt av de båda företagen under 2019-02-01--2020-12-31. Tillverkaren av Gepan G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG överför distributörsavtalet för den nordiska marknaden till Navamedic ASA per 1 feb 2019...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund säkerställer finansiering av verksamheten

December 4, 2018

ProstaLund har erhållit ett brygglån från delar av styrelsen samt VD på sammanlagt 1,7 MSEK samt ett lån från Almi Företagspartner på 1 MSEK för finansiering av verksamheten 2019. Styrelsen arbetar samtidigt med att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets expansion.


Som ProstaLund meddelade i sin Q3-rapport har styrelsen och ledningen planerat för att säkra företagets finansieringsbehov. Då det nu föreligger behov av att stärka likviditeten och tillföra rörelsekapital har delar av styrelsen samt VD, William Gunnarsson, Sonny Schelin, Magnus Bolmsjö samt Hans Östlund, lämnat brygglån via sina bolag på 1,7 MSEK för att finansiera verksamheten under första halvåret. Lånet löper med 5,50 % årsränta, vilket bedöms motsvara marknadsmässiga villkor. Lånet ska återbetalas när den långsiktiga finansieringen säkerställts, dock senast den 15 juni 2019...

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan

ProstaLund tar klivet in i Norge

Oktober 3, 2018

ProstaLund har undertecknat avtal med, och fått en första CoreTherm-order från den största privata urologkliniken i Norge, Colosseum Mann. ProstaLund tar därmed steget in i Norge, i linje med marknads-och försäljningsstrategin.

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 3

Please reload

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.