Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden - insiderinformation

Sjunde TUMT-kursen genomförd – viktig tradition fortsätter i Kalmar

September 21, 2020

Hos urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar anordnades under förra veckan kursen ”Transuretral mikrovågsterapi” för sjunde gången sedan premiären i augusti 2017. 

Transuretral mikrovågsterapi (TUMT) är den medicinska terminologin för grundmetodiken i CoreTherm® Concept, ProstaLunds vidareutvecklade metod för behandling av godartad prostataförstoring. Kursen ”Transuretral mikrovågsterapi” genomfördes första gången under sommaren 2017 och har därefter blivit ett stående inslag i utbildningsutbudet för de som arbetar med urologi i Sverige. Urologmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar är kursanordnare med ProstaLund som stolt sponsor.

 

Torsdag-fredag under förra veckan genomfördes utbildningen för sjunde gången sedan starten. Upplägget är mycket uppskattat med en halvdags genomgång av den teoretiska bakgrunden, dokumentationen för CoreTherm® samt vad som är viktigt att tänka på före, under och efter behandling. Föreläsare under kursen denna gång var personal från Urologmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar; dr Vedran Azinovic, verksamhetschef dr Fredrik Stenmark och cystoskopisjuksköterska Per Hamrin. Dr Sonny Schelin var inbjuden som gästföreläsare.

 

Kursdag 2 är praktisk där deltagarna deltar i CoreTherm®-behandlingar. I fredags förmiddag behandlades 3 patienter enligt plan och där behandlingarna som tog mellan 6 och 13 minuter visade hur snabb metoden är. Patienterna gick hem direkt efter utförda behandlingar.

”Att TUMT-kursen är en etablerad del i svensk urologisjukvård är viktigt för CoreTherm®. Jag är stolt över att ProstaLund bistår i arbetet med kunskapsöverföring från vår referensklinik som är ledande både vad gäller utveckling och dokumentation av vår metod. Kursen blir för urologisk personal en ögonöppnare när det kommer till hur enkelt CoreTherm®, jämfört med en operation, kan bidra i vården. Det är tydligt att det finns ett fortsatt behov av och intresse för denna utbildning.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Första patienterna CoreTherm®-behandlade på Capio Urologi Solna

September 1, 2020

I lördags behandlade Capio Urologi Solna sina första patienter med godartad prostataförstoring med CoreTherm®-metoden.

I torsdags levererades och installerades en CoreTherm®-plattform hos ProstaLunds senaste nya samarbetspartner, Capio Urologi Solna. I lördags var det CoreTherm®-premiär och de två första CoreTherm-behandlingarna utfördes under ledning av verksamhetschefen och urologen Dag Sandblom.

Dag Sandblom: ”Redan innan corona-pandemin var det långa köer till operation. För en betydande del patienter ger värmebehandlingen lika goda effekter som operation trots att den kräver minimalt med ingrepp och konvalescenstid. Våra två första CoreTherm®-behandlingar avlöpte som förväntat och vi ser fram emot fortsättningen. Vi vill kunna behandla alla behövande patienter med rimlig väntetid, var än de bor i landet.”

”Det är glädjande att Capio Urologi Solna nu kan erbjuda CoreTherm®-behandlingar, inte minst med tanke på kösituationen för alla patienter i huvudstadsregionen. Vi ser fram emot att supportera dem i uppstarten med CoreTherm®.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund introducerar CoreFlow® – Soft Stent

Augusti 24, 2020

ProstaLund kommer den 2 oktober att lansera CoreFlow® – Soft Stent i Sverige. Landets läkare och sjuksköterskor inom urologi har fått en inbjudan till lanseringsmöte i Lund, ett möte som också kommer att kunna följas på länk.

I kölvattnet av covid-19 har ProstaLund forcerat försäljnings- och marknadsarbetet av CoreFlow® – Soft Stent, en unik ny produkt för marknaden som bolaget av olika skäl tidigare inte har kommersialiserat. CoreFlow® – Soft Stent uppfanns av dr Sonny Schelin, där ProstaLund innehar patenten och har utvecklat produkten.

CoreFlow har multipla användningsområden som i en tid med växande vårdköer och krav på kostnads- och resurseffektivitet inom sjukvården kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott för såväl vårdpersonal som patienter med avflödeshinder. I oktober lanseras produkten i Sverige och vi förbereder för en introduktion i de nordiska grannländerna kort därefter.

Nästa steg i processen är att finna en samarbetspartner med urologisk inriktning som besitter bred geografisk närvaro och kan marknadsföra och sälja CoreFlow internationellt.

VD Hans Östlund kommenterar: ”covid-19 har inte haft mycket gott med sig men att vi nu kan sätta vår unika produkt CoreFlow® – Soft Stent på marknaden är ett utmärkt undantag. Jag har stora förväntningar på att CoreFlow kommer att bli ett värdefullt tillskott i vår produktportfölj.”

Mer information om CoreFlow® - Soft Stent hittas nedan...

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

CoreTherm® Concept nominerat till Athena-priset 2020

Augusti 12, 2020

ProstaLunds behandlingsmetod CoreTherm® Concept har nominerats till Athena-priset 2020. Juryn för Athenapriset har valt ut detta arbete som en av de kandidater man vill ha med i den slutliga bedömningen.


Bakom Athenapriset står Vinnova, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Regioner, LIF, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Syftet är att lyfta fram klinisk forskning och innovationer som sker i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv, och som bidrar till att utveckla sjukvården. Pristagaren får 150 000 kr i ett forsknings- och utbildningsstipendium. Forskningsarbetet kring CoreTherm® Concept har nominerats till Athena-priset 2020. Juryn för Athena-priset har valt ut detta som en av de kandidater som man vill ha med i den slutliga bedömningen.


VD Hans Östlund kommenterar: ”Det är roligt att utvecklingsarbetet av vår metod uppmärksammas i detta sammanhang. Det är en fjäder i hatten för vår metod och alla de som varit med och bidragit till att utveckla CoreTherm®. Det vore väldigt kul om CoreTherm® fick äran att vinna Athena-priset.”​

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Nya möjligheter för män med godartad prostataförstoring (BPH) i Stockholm – Capio Urologi Solna startar upp CoreTherm®-verksamhet

Augusti 10, 2020

ProstaLund har idag träffat ett samarbetsavtal med Capio Urologi Solna, kliniken avser att inom kort starta upp med CoreTherm®-behandlingar.

De senaste åren har den prekära situationen för de svenska männen med godartad prostataförstoring uppmärksammats vid många tillfällen i media. Inte minst i Stockholm där väntetiderna för botande behandling, oavsett metod, är och har varit mycket långa och där patienterna minst sagt kommit i kläm. En av flera anledningar är att CoreTherm®-behandlingar fram till idag enbart har utförts vid ett sjukhus i huvudstaden. Många Stockholmspatienter har därför på egen hand funnit CoreTherm®-bot på kliniker långt utanför regionen.

Det samarbetsavtal som ProstaLund och Capio Urologi Solna idag har tecknat innebär att Capio Urologi Solna inom kort kommer att utföra ProstaLunds patenterade CoreTherm®-behandlingar på sin mottagning. Capios läkare och sjuksköterskor har under senvåren fått den utbildning som krävs för uppstart. Det nya avtalet innebär att Capio Urologi Solna blir den andra kliniken i huvudstadsregionen som startar upp CoreTherm®-verksamhet och innebär att möjligheterna för bot för männen med godartad prostataförstoring nu ökar betänkligt.

”Vårt fokus på Norden och Sverige i synnerhet ger steg för steg nya framgångar och vi är mycket glada för att hälsa Capio Urologi Solna välkomna till den växande gruppen av urologiska mottagningar som erbjuder CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Att vi nu har två urologiska kliniker i Stockholm som utför CoreTherm-behandlingar, därav en som dessutom inte har någon väntetid alls att tala om, är mycket värdefullt, såväl för ProstaLund som alla män i huvudstadsregionen som vill bli botade från sin godartade prostataförstoring.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Överenskommelsen innebär att CoreTherm-systemet kommer att levereras och installeras på Capio Urologi Solna å det snaraste i augusti 2020.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLunds emissioner registrerade och handeln med BTU upphör

Juli 17, 2020

Den 7 juli 2020 offentliggjorde ProstaLund AB (publ) (”Bolaget”) utfallet från den genomförda företrädesemissionen av units och att Bolaget utnyttjade en övertilldelningsemission (gemensamt ”Emissionerna”). Emissionerna har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med de betalda tecknade unitsen (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market är tisdagen den 21 juli 2020. Avstämningsdag är torsdagen den 23 juli 2020, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 23 juli 2020.

 

Till följd av registreringen av Emissionerna uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 42 156 813 SEK och antalet aktier till 42 156 813. Vid fullt utnyttjande av samtliga 9 631 362 teckningsoptioner av serie TO1 kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 9 631 362 SEK.

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandrag

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021 till en teckningskurs på 2 kronor per aktie. För mer information om teckningsoptionerna hänvisas till de fullständiga villkoren i memorandumet.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 22

Please reload

ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption

Juli 7, 2020

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ProstaLunds aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 10 juni 2020.  Företrädesemissionen blev kraftigt övertecknad. Bolagets styrelse har därför beslutat om att utnyttja den övertilldelningsoption som ger styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 500 000 units, motsvarande 2,25 MSEK, till samma villkor som i Företrädesemissionen (”Övertilldelningsoptionen”). Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget totalt cirka 14,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Teckningstiden för ProstaLunds nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 3 juli 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades till 50,9 MSEK, motsvarande 418%.

 

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. En unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie TO1. I Företrädesemissionen emitteras 8 131 362 units vilka innehåller totalt 8 131 362 aktier samt 8 131 362 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden den 5 juli 2021 till och med den 7 juli 2021 till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.

 

Styrelsen har vidare beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen och därmed, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat emittera ytterligare 1 500 000 units, innehållandes 1 500 000 aktier samt 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO1 till samma villkor som i Företrädesemissionen. Skälet till beslutet är att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget, att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av Bolagets aktier. Styrelsen har beslutat om tilldelning och eventuell tilldelning kommer meddelas aktuella tecknare. Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget ytterligare 2,25 MSEK. Emissionen inklusive Övertilldelningsoptionen medför en total utspädning av antalet aktier om ca 23 procent.

 

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar aktiekapitalet i ProstaLund med 9 631 362 SEK till 42 156 813 SEK. Det totala antalet aktier i ProstaLund ökar till 42 156 813. Betalda tecknade units (”BTU”) i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PLUN  BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU kommer att ersättas av aktier av samt teckningsoptioner av serie TO1. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juli kl. 20:40 CET.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund uppdaterar sina finansiella mål

Juni 17, 2020

Till följd av de begränsningar som Covid-19 medfört inom sjukvården och för ProstaLunds primära patientgrupper, har Bolaget beslutat att anta nya målsättningar avseende sålda behandlingar för 2020 och 2021 enligt nedan. ProstaLunds tidigare försäljningsmål för 2020 var 1 500 behandlingar. Detta mål kvarstår på årsbasis så snart sjukvården återgått till en mer normaliserad verksamhet. Därefter är målsättningen att växa 20 % på årsbasis. Under det första kvartalet 2020 såldes 336 behandlingar, en ökning med drygt 70% jämfört med första kvartalet 2019.

 

Uppdaterade målsättningar:

 

• 2020 - 700 sålda behandlingar.

• 2021 - 1 500 sålda behandlingar.

 

Om ovanstående målsättningar uppfylls kommer Bolaget att uppvisa positivt kassaflöde i slutet av år 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juni kl. 18:00 CET.

ProstaLund beslutar om emission -80 % garanterad då samtliga storägare, styrelse och ledning tecknar

Juni 10, 2020

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) för att säkra bolagets finansiella ställning.

 

” Vår positiva utveckling har påverkats negativt av corona-pandemin där sjukvården tvingats fokusera på annan verksamhet än att behandla BPH patienter. Det är fantastisk att känna stödet från våra största ägare, styrelse och ledning som alla fullt ut deltar och i vissa fall övertecknar, i denna emission. Våra utlovade mål kvarstår, så fort allt återgår till det normala”, säger Hans Östlund, VD för ProstaLund.

 

Företrädesemissionen som beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020 har avstämningsdag den 17 juni 2020 och teckningsperioden kommer att pågå mellan den 22 juni och 3 juli 2020.

Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti och teckningsåtaganden motsvarande ca 80% av Företrädesemissionen fördelat på teckningsåtaganden om ca. 6,3 miljoner kronor och garantiåtagande om 3,5 miljoner kronor.

 

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till
8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie i Bolaget medför tilldelning av en (1) uniträtt. Fyra (4) stycken uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit som består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5-7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

 

Vid stort intresse för teckning utan stöd av uniträtter äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av ytterligare maximalt 1 500 000 Units via övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”).

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer 8 131 263 Units att emitteras vilket innebär att antalet aktier Bolaget ökar från 32 525 451 till 40 656 714 samt att 8 131 263 teckningsoptioner TO1 emitteras vilket medför att antalet aktier i Bolaget kan komma att öka till 48 787 977 vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. För det fall styrelsen beslutar om utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan ytterligare 1 500 000 aktier och 1 500 000 teckningsoptioner komma att emitteras vilket kan leda till ett maximalt antal aktier, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, uppgående till 51 787 977 aktier.

 

”Med den nya strategin 2018 med 100% fokus på Norden har bolaget utvecklats och försäljningstillväxten varit stark de senaste kvartalen. Helt i enlighet med vad vi utlovade för ett år sedan. En större acceptans bland urologerna, ökad efterfrågan hos befintliga CoreTherm-användare och nya kliniker som kunder har under årets första kvartal visat tydligt vart vi är på väg”, fortsätter Hans Östlund, VD för ProstaLund.

 

Övrig information om Företrädesemissionen kommer att framgå av det Informationsmemorandum som beräknas publiceras omkring den 18 juni 2020.


I samband med emissionen ovan har Bolaget beslutat att flytta rapportdag för andra kvartalet till fredagen den 21 augusti.

 

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ProstaLund AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni kl. 23.20 CET.

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Maj 7, 2020

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-mars 2020, som publicerades kl. 12:30 2020-05-07.

Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen: 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl 12:30 CET.

Statusuppdatering med anledning av Coronaviruset

Mars 20, 2020

Året har inletts mycket bra och med en stark start under januari och februari. Nu har vi under de senaste veckorna fått indikationer på att Corona-viruset troligen kommer att ha inverkan på vår försäljning framöver.


ProstaLunds försäljning av CoreTherm-relaterade produkter fortsatte att utvecklas starkt under januari och februari. Den fina utvecklingen i början av året gör att vårt estimat för första kvartalet indikerar en omsättningsökning på 20–25% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Detta trots att vi under de senaste veckorna har fått indikationer på att Corona-pandemin, åtminstone på kort sikt, förefaller få inverkan på vår försäljning framöver.


Coronaviruset har medfört att kunder som i dagsläget fortsätter att bota sina patienter med hjälp av CoreTherm rapporterar om att en del patienter avbokar sina behandlingar då många av dessa tillhör riskgrupper och är oroliga för viruset. Andra kunder har flaggat för att patienter med godartade tillstånd för stunden är nedprioriterade varför planerade CoreTherm-behandlingar blir uppskjutna till dess att läget bättre kan bedömas. Några av dessa tror att behovet av CoreTherm kommer att vara än större i ett senare skede med anledning av att vår metod inte kräver vårdplatser efter behandlingen.


Vi har också sett att möten och kongresser inom vårt verksamhetsområde ställs in och/eller skjuts på framtiden. Vilka konsekvenser Corona-viruset och de beslut som tas med hänsyn till detta kommer att få är svårbedömt i nuläget, eftersom det till stor del bottnar i faktorer utanför vår kontroll. Verksamheten fortsätter i övrigt enligt plan. Bolaget har i dagsläget en god likviditet trots det förs det initiala diskussioner med ex, hyresvärd, leverantörer med flera för att skjuta på betalningar till dess att vi fått en bättre överblick av den uppkomna situationen. Så snart vården och BPH-patienterna själva till fullo är redo att starta upp igen med CoreTherm-behandlingar står Bolaget redo att leverera till samtliga kliniker.​

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Oktober 24, 2019

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-september 2019, som publicerades kl. 08:30 2019-10-24.


Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:


”Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08:30 CET.”

Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission

September 22, 2019

ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning.

 

ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen.

 

”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för ProstaLund AB.

 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna.

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 22 september 2019 kl. 21:50.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 4

Please reload

I'm Whiskers

Add your content or connect to a database.

Breed

mixed

Color

Age

Gray

Adult

Sex

Female

Hair

Medium

I'm Fluffy

Add your content or connect to a database.

Breed

mixed

Color

Age

Gray

Adult

Sex

Female

Hair

Medium

I'm Ginger

Add your content or connect to a database.

Breed

mixed

Color

Age

Orange

Adult

Sex

Male

Hair

Medium

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.