Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden - insiderinformation

Första ordern från nya danska kunden

Januari 14, 2020

ProstaLund har idag erhållit den första ordern från Regionshospitalet Holstebro på Jylland.


Idag levereras och installeras en CoreTherm-plattform hos ProstaLunds senaste nya kund, Regionshospitalet i Holstebro på Jylland, som därmed blir det fjärde danska CoreTherm-centrat och det första i Region Midtjylland. I samband med installation har ProstaLund erhållit en första beställning på material för ca 20 behandlingar till ett värde om drygt 0.3 MSEK.


”Det är glädjande att Regionshospitalet Holstebro så snabbt efter det att avtalet signerades i december har organiserat sig för att komma igång med CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Vi ser fram emot att supportera dem i uppstarten med CoreTherm.”,

säger VD Hans Östlund i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Ytterligare ett nytt avtal i Danmark

December 17, 2019

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Regionshospitalet Holstebro på Jylland. Kliniken blir därmed det fjärde danska CoreTherm-centrat. Första leverans sker under januari 2020.


Vår målmedvetna bearbetning av den danska marknaden ger resultat och vi får möjlighet att introducera CoreTherm på ett fjärde danskt sjukhus. Samtidigt är Holstebro det första sjukhuset i Region Midtjylland som kommer att erbjuda sina patienter CoreTherm-behandlingar. Att Coretherm ska erbjudas i samtliga danska regioner är en uttalad målsättning och med detta avtal tas ytterligare ett steg närmre detta mål.


”Vi gläds åt att välkomna Regionshospitalet Holstebro till den växande gruppen av urologiska mottagningar som erbjuder CoreTherm-behandlingar till sina BPH-patienter. Att vi nu får ytterligare ett center på Jylland är viktigt. Inte minst för att ytterligare öka den geografiska närheten för patienterna på Jylland och för att öka tillgängligheten i Danmark totalt.”, säger VD Hans Östlund i en kommentar.


Överenskommelsen innebär att CoreTherm-systemet kommer att levereras och installeras på Regionshospitalet Holstebro under januari månad 2020. I samband med systemleverans i januari beställer Regionshospitalet Holstebro material från ProstaLund till ett värde om drygt 0.3 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan. 

ProstaLund deltar på Investerardagen 2019 den 3 december (Västra Hamnen Corporate Finance)

December 2, 2019

Tisdag den 3 december deltar ProstaLund AB på Investerardagen 2019 som arrangeras av Västra Hamnen Corporate Finance på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö. ProstaLund presenterar och svarar på frågor i en modererad frågestund. Presentationen börjar kl. 15:00.

Presentation och frågestund sänds live via länk på https://www.youtube.com/watch?v=fzcmILBGxwc.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Godartad prostataförstoring: Dags att öppna ögonen för CoreTherm

Oktober 21, 2019

I tidningen Medicinsk Access och systertidningen Min Medicin som kommer ut idag skriver Professor e.m. Per-Anders Abrahamsson att det är dags att öppna ögonen för TUMT.

 

TUMT är den medicinska benämningen på metoden som är basen i CoreTherm värmebehandling. I artikeln med rubriken ”Dags att öppna ögonen för TUMT” skriver Professor e.m Per-Anders Abrahamsson att ”Transuretral mikrovågsbehandling (TUMT) är en metod som kan eliminera köerna till behandling av BPH, frigöra resurser och avsevärt reducera kostnaderna.”

 

Abrahamsson belyser att CoreTherm inte blockerar tid på operationsavdelningen, att behandlingen inte kräver narkospersonal och att övernattning efter behandling inte är nödvändigt. Vidare tar han upp problematiken med de långa köerna till operation.

 

Professor Abrahamsson avslutar sin artikel med en fråga till ansvariga för svensk urologisjukvård: ”Det är förvånande att köerna till BPH-behandling tillåts existera och t.o.m. växa när det finns en evidensbaserad metod som kan lösa problemet, till patienternas och sjukvårdens fromma. Beror uppgivenheten inför kö-eländet på bristande kunskaper om TUMT eller finns det andra skäl att bibehålla köerna?”

 

Hans Östlund kommenterar: ”Det är med stor glädje jag idag läser att en framstående svensk urolog som Professor Per-Anders Abrahamsson tar bladet från munnen och ifrågasätter hur den stora gruppen av män med godartad prostataförstoring i Sverige under lång tid nedprioriterats. Det är oerhört roligt att värmebehandling med CoreTherm lyfts fram som den kostnadseffektiva lösning som kan eliminera kö-eländet. Vi kan inte vara mer eniga: Det är synnerligen hög tid att öppna ögonen för CoreTherm till gagn för alla män med godartad prostataförstoring.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Urologidagarna 2019: CoreTherm bör erbjudas fler!

Oktober 4, 2019

Under gårdagens symposium ”Framtidens BPH-vård” under de nationella Urologidagarna i Västerås, föreslog föreläsarna Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson, Malmö, och dr Fredrik Stenmark, Kalmar, att CoreTherm är en bra lösning för att fler BPH-patienter ska kunna botas.

 

Per-Anders Abrahamsson inledde symposiet ”Framtidens BPH-vård” med att peka på hur BPH-patienterna under lång tid har trängts undan i Sverige. Antalet botande behandlingar har under drygt 30 år stadigt minskat samtidigt som köerna har ökat. Han påpekade vidare att många fler idag är hänvisade till läkemedel och katetrar och den höga kostnad som detta medför. Han pekade också på att SBU redan 2011 föreslog att minimalinvasiva åtgärder skulle kunna användas i ett tidigare skede till BPH-patienterna. Professor Abrahamsson avslutade sin session med att föreslå att CoreTherm är en lösning för att ge fler BPH-patienterna aktiv vård och refererade bland annat till Professor Anders Mattiassons studie där CoreTherm sågs som en sannolikt bättre åtgärd än den traditionella operationen.

 

Verksamhetschefen vid Urologienheten vid Länssjukhuset i Kalmar, dr Fredrik Stenmark, visade sedan hur BPH-vården fungerar i Kalmar. I ett nationellt perspektiv ligger Region Kalmar i topp både vad gäller antal BPH-patienter som får tillgång till vård såväl som antalet botande behandlingar per capita. Stenmarks förklaring till detta är att CoreTherm används i betydligt större utsträckning än i andra delar av landet. Vidare berättade han om de stora metodförbättringar som har skett med CoreTherm över tiden. I Kalmar får patienterna information om och möjlighet att välja CoreTherm eller traditionell operation men operationen blir sällan aktuell eftersom väntetiderna där är långa.

 

Hans Östlund kommenterar: ”Det är ett mycket stort och glädjande genombrott att CoreTherm, på Sveriges viktigaste urologimöte, lyfts fram som en utmärkt resurseffektiv lösning på de utmaningar som den svenska BPH-vården brottas med. När fler kliniker följer Per-Anders Abrahamssons och Fredrik Stenmarks förslag om ökat antal CoreTherm-behandlingar kommer fler BPH-patienter att bli hjälpta.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

Urologidagarna 2019: CoreTherm Concept leder till mycket goda resultat och få biverkningar

Oktober 3, 2019

På sessionen ”Behandling av BPH” under Urologidagarna, presenterade dr Vedran Azinovic en studie omfattande 197 män som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Han konstaterade att behandling med CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar.

 

Dr Vedran Azinovic från Urologenheten, Länssjukhuset i Kalmar, presenterade igår under Urologidagarna i Västerås resultaten från en retrospektiv studie av 197 patienter som blivit behandlade med CoreTherm i Kalmar. Av de 197 patienterna som studerats hade 140 måttliga till svåra vattenkastningsbesvär enligt symtomutvärdering. Övriga 57 hade använt kateter i någon form för att tömma sin urinblåsa.

 

Vid uppföljningen tre månader efter CoreTherm-behandling bedömdes 91 % av patienterna vara ”responders” på behandlingen efter strikta kriterier och dessutom hade man lyckats kateterbefria 44 av de 57 som hade behov av detta innan behandlingen.

 

Slutsatsen av studien är att CoreTherm leder till mycket goda resultat och få biverkningar. Behandlingen utförs på en urologisk öppenvårdsmottagning och kräver varken inneliggande vård eller resurser på en operationsavdelning. Metoden kan med fördel användas på både patienter med måttliga till svåra obstruktiva vattenkastningsbesvär och kateterbärare.

 

Hans Östlund kommenterar: ”De resultat dr Azinovic presenterar för CoreTherm stämmer väl överens med de data vi har sett tidigare att CoreTherm är en mycket effektiv behandling. På samma session ”Behandling av BPH” presenterades även data från alternativa metoder. Det framgick mycket tydligt att det egentligen bara finns en metod som effektmässigt, biverkningsmässigt och inte minst resursmässigt kan lösa de utmaningar svensk urologi har med vården av BPH-patienter och det är CoreTherm.”

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 19

Please reload

Rättelse: Saknad MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Oktober 24, 2019

ProstaLund AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets delårsrapport januari-september 2019, som publicerades kl. 08:30 2019-10-24.


Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-klassificeringen:


”Denna information är sådan information som ProstaLund AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 08:30 CET.”

Konsortium investerar i ProstaLund via riktad emission

September 22, 2019

ProstaLund AB (publ) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 6 MSEK. Likviden från nyemissionen kommer användas för att säkerställa den fortsatta marknadsexpansionen i Norden samt förbereda för marknadsintroduktion av den nya CoreTherm maskinen genom CE märkning.

 

ProstaLunds styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4 444 444 aktier som tillför bolaget 6 MSEK. Investeringskonsortiet samordnas av Gerhard Dal och består av privata investerare. Teckningskursen uppgår till 1,35 kronor per aktie och baseras på den viktade genomsnittskursen de senaste 20 handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets intresse av att genomföra en så kostnadseffektiv kapitalanskaffning som möjligt. Emissionen innebär en utspädningseffekt på 13,7 %, beräknat som antalet nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen.

 

”Med denna likvid är vi nästan på den nivå av kapitalisering som vi siktade mot i företrädesemissionen tidigare i år. Det är mycket glädjande att vi nu kan fullfölja den plan vi lagt och som till dags dato varit framgångsrik. Glädjande är även att få nya storägare som visar att de tror på det vi gör, genom sin investering i bolaget till en kurs som är 10 öre över kursen vid företrädesemissionen i somras” kommenterar Hans Östlund, VD för ProstaLund AB.

 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta lån från tecknarna som mest på 5 MSEK under 12 månader. Lånelöftet löper till och med den 22 sept. 2020. Lånet har 5% uppläggningsavgift. En 12% årlig ränta tillkommer om lånet upptas och betalas kvartalsvis.

 

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med transaktionerna.

 

Denna information är sådan information som ProstaLund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Hans Östlund försorg, för offentliggörande den 22 september 2019 kl. 21:50.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund genomför företrädesemission om cirka 25,7 MSEK

April 16, 2019

Styrelsen i ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) föreslår en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Beslut om företrädesemissionen väntas fattas vid årsstämman som hålls den 17 maj 2019 och till vilken kallelse offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

CoreTherm växer i Danmark

Mars 19, 2019

 

ProstaLund har idag träffat en överenskommelse med Friklinikken i Grindsted på Jylland som innebär uppstart av CoreTherm-behandlingar under maj månad i år.


I Danmark finns sedan tidigare två kliniker som utför CoreTherm-behandlingar, en i Köpenhamn och en på Fyn. Friklinikken, vid Grindsteds sjukhus, är en del av den offentliga sjukvården inom Region Syddanmark, har idag bestämt sig för att starta upp CoreTherm-verksamhet. Friklinikken blir därför senare i vår den tredje danska kliniken men den första på Jylland som kommer att utföra CoreTherm-behandlingar i vårt grannland...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund ingår samarbetsavtal med Navamedic

Januari 23, 2019

 

ProstaLund och Navamedic har tecknat ett treårigt samarbetsavtal gällande marknadsföringen av Gepan Instill i norden.
Avtalet mellan ProstaLund och Navamedic innebär att Gepan Instill kommer att marknadsföras gemensamt av de båda företagen under 2019-02-01--2020-12-31. Tillverkaren av Gepan G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG överför distributörsavtalet för den nordiska marknaden till Navamedic ASA per 1 feb 2019...

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

ProstaLund säkerställer finansiering av verksamheten

December 4, 2018

ProstaLund har erhållit ett brygglån från delar av styrelsen samt VD på sammanlagt 1,7 MSEK samt ett lån från Almi Företagspartner på 1 MSEK för finansiering av verksamheten 2019. Styrelsen arbetar samtidigt med att säkerställa den långsiktiga finansieringen av företagets expansion.


Som ProstaLund meddelade i sin Q3-rapport har styrelsen och ledningen planerat för att säkra företagets finansieringsbehov. Då det nu föreligger behov av att stärka likviditeten och tillföra rörelsekapital har delar av styrelsen samt VD, William Gunnarsson, Sonny Schelin, Magnus Bolmsjö samt Hans Östlund, lämnat brygglån via sina bolag på 1,7 MSEK för att finansiera verksamheten under första halvåret. Lånet löper med 5,50 % årsränta, vilket bedöms motsvara marknadsmässiga villkor. Lånet ska återbetalas när den långsiktiga finansieringen säkerställts, dock senast den 15 juni 2019...

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan

ProstaLund tar klivet in i Norge

Oktober 3, 2018

ProstaLund har undertecknat avtal med, och fått en första CoreTherm-order från den största privata urologkliniken i Norge, Colosseum Mann. ProstaLund tar därmed steget in i Norge, i linje med marknads-och försäljningsstrategin.

 

Läs hela pressmeddelandet via länken nedan.

1 / 3

Please reload

© 2013-2019 ProstaLund AB | Alla rättigheter förbehålles.

 

                          Läs vår integritetspolicy här och hur vi hanterar data.