Bolagsordning

ProstaLund AB
Org. nr: 556745-3245
1. Firma

Bolagets firma är ProstaLund AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasingverksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till åtta stämmovalda ledamöter samt högst två suppleanter. Den väljes på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då den utsågs.

7. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att delta i stämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman och dels anmäla sig till bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman;

 2. upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. val av en eller två protokolljusterare;

 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 5. godkännande av dagordning;

 6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 7. beslut

  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i    förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
   

 8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

 9. fastställande av antal stämmovalda styrelseledamöter och eventuella stämmovalda styrelserepresentanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

 10. val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

 11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkneskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.